ประกาศ

เนื่องจากระบบรับสมัครออนไลน์ของ สพม 2 อยู่ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรม

ดังนั้น นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560

ไม่ต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้า

ให้เดินทางไปแจ้งความจำนงและสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

เอกสารในการสมัคร

1. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ นักเรียน
2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 , ม.3 หรือหนังสือรับรองการศึกษา
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน)
4. หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัคร 27 - 30 มีนาคม 2560 27 - 30 มีนาคม 2560
สอบคัดเลือก 8 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. 2 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น.
ประกาศผล / รายงานตัว 12 เมษายน 2560 6 เมษายน 2560
มอบตัว 19 เมษายน 2560 20 เมษายน 2560
 
ในนามโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้
เข้าหน้าหลัก