Get Adobe Flash player

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

    ผู้บริหารโรงเรียน
    DSC 0028

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์       ประจวบวัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

นายณนภ   เลี้ยงถนอม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 7  12  38  43 สมสมัย

นางแววตา     รุธิรโก

ครู คศ. 2 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวพิมพ์ใจ     จันทร์ฤกษ์

ครู คศ.3 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสิริกุล    คงถาวร

ครู คศ 3 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสมสมัย    วงศ์ปถัมภ์

ครู คศ. 2 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

 

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo