Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

    46 รุ่งนิรันร์

  นางสาวรุ่งนิรันดร์      คัดชารัตน์

ครู คศ. 1 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

10 IMG 8515

นางสาวศศิตา      อาจวงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

นางสาวลำภู     นาคทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

 

 46 รุ่งนิรันร์    IMG 8515  IMG 8497 กมล 

 นส.รุ่งนิรันดร์     คัดชารัตน์

หัวหน้างานการเงิน

 

 นส.ลำภู     นาคทอง

หัวหน้างานบัญชี

 นส.ชุติมา   ธีรปกิสัมภิทา

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นายกมล    กลมกล่อม

หัวหน้างานยานพาหนะ 

10   โสภาพรรณ 19  

นางสาวศศิตา      อาจวงษ์

หัวหน้างานนโยบายและแผน

 

นางโสภาพรรณ     ชะอุ่ม

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายนิวัฒนชัย     เดชประเสริฐ

หัวหน้าสำนักงาน

 

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo