Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

2

นายณนภ    เลี้ยงถนอม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

43 สมสมัย

นายสมสมัย    วงศ์ปถัมภ์

ครู คศ.2 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

6

เดชาธร

นางสาววิไล        ขวัญแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

นายเดชาธร    วิงกระโทก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

ก้าวกร 13 IMG 8508 IMG 8475

นายก้าวกรณ์       สุขเสงี่ยมกุล

หัวหน้างานสำนักงาน

นางสาวนริศรา     มั่นเขตวิทย์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นายถวิล     จันทร์คุ้ม

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

รางเรวดี     ธีรธราธร

หัวหน้างานอนามันโรงเรียน

นารินี IMG 8556 โดม IMG 8517

นางสาวนารินี     อดุลทิฐิพัชร

หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวลภัสรดา        แน่ประโคน

หัวหน้างานส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรม

นายโดม    คล้ายสังข์

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์

นางสาวทิพวรรณ    เกตุศิริ

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

IMG 8613 ณัฐาศิริ ศรณย 6

นางสำเริง    แก้วอ่วม

หัวหน้างานระดับชั้น

นางสาวณัฐาศิริ     ดอกนารี

หัวหน้างานคณะสี

นาสศรัณยู     บัณฑิโต

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางสาววิไล     ขวัญแก้ว

หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

IMG 8545 43 สมสมัย 12 ลัลลิต

นางสาวเกษนินทร์     ไทยแก้ว

หัวหน้างานควบคุมภายใน

นายสมสมัย    วงศ์ปถัมภ์

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวธนุตรา    พละพึง

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวลัลน์ลลิต     กันธิยะ

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

คฑาหัสต์ IMG 8623 วิทยานันท์  

นายคฑาหัตส์     ดวงสุดา

หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

นายวิรุธ      ยังมีสุข

หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี

นายวิทยานันท์     สิทธิสมบูรณ์

หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

 

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo