Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

2

นายณนภ    เลี้ยงถนอม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

IMG 8475

นางมณวลี     สุชาติพงษ์

ครู คศ.3 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

12

วิทยานันท์

นางสาวธนุตรา    พละพึง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

นายวิทยานันท์     สิทธิสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

ก้าวกร 12 IMG 8508 IMG 8475

นายก้าวกรณ์       สุขเสงี่ยมกุล

หัวหน้างานสำนักงาน

นางสาวธนุตรา    พละพึง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นายถวิล     จันทร์คุ้ม

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางมณวลี     สุชาติพงษ์

หัวหน้างานอนามันโรงเรียน

IMG 8475 IMG 8556 โดม IMG 8517

นางมณวลี   สุชาติพงษ์

หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวลภัสรดา      แน่ประโคน

หัวหน้างานส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรม

นายโดม    คล้ายสังข์

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและโรคเอดส์

นางสาวทิพวรรณ    เกตุศิริ

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

IMG 8613 ณัฐาศิริ ศรณย IMG 8623

นางสำเริง    แก้วอ่วม

หัวหน้างานระดับชั้น

นางสาวณัฐาศิริ     ดอกนารี

หัวหน้างานคณะสี

นายศรัณยู     บัณฑิโต

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายวิรุธ     ยังมีสุข

หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

IMG 8545 เดชาธร 12 ลัลลิต

นส.เกษนินทร์ ไทยแก้ว

หัวหน้างานควบคุมภายใน

นายเดชาธร    วิงกระโทก

หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย

นางสาวธนุตรา    พละพึง

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวลัลน์ลลิต     กันธิยะ

หัวหน้างานเครือข่ายผู้ปกครอง

คฑาหัสต์ IMG 8623 วิทยานันท์  

นายคฑาหัตส์  ดวงสุดา

หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

นายวิรุธ      ยังมีสุข

หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี

นายวิทยานันท์     สิทธิสมบูรณ์

หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

 

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo