Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารบุคคล

5. นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย์

นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย์

ครู คศ. 3  รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาานบุคคล

             4. นายเดชาธร วิงกระโทก                           5. นางสาวจินตนา ร้อยศรี                               4. นายศรัณยู บัณฑิโต

                  นายเดชาธร วิงกระโทก                               นางสาวจินตนา ร้อยศรี                                       นายศรัณยู บัณฑิโต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

5. นางสาวจินตนา ร้อยศรี IMG 8499 มณฑิรา มณฑิรา

นางสาวจินตนา ร้อยศรี

หัวหน้างานสำนักงาน

นางสาวกนกวรรณ   เหล่าพงศ์ประเสริฐ

หัวหน้างานสารบรรณ

นางสาวมณฑิรา   กล้าหาญ

หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวรสริน กล้าหาญ

หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง

IMG 8499 ยีน IMG 8499 มมจินตนา

นส. กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ

หัวหน้างานทะเบียนบุคคล วินัยและการรักษาวินัย

นส.ชมชนก    เสริมพงศ์วิบูลย์

หัวหน้างานส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

นส. กนกวรรณ เหล่าพงศ์ประเสริฐ

หัวหน้างานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการลาออกจากราชการ

นางสาวจินตนา  จันสรีดา

หัวหน้างานประสานกับหน่วยงานภายนอก

6. นางโสภาพรรณ ชะอุ่ม   1. นางสาวทิพวรรณ เกตุศิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)  2. นางสำเริง แก้วอ่วม  4. นายศรัณยู บัณฑิโต

นางโสภาพรรณ ชะอุ่ม

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 นางสาวทิพวรรณ เกตุศิริ

งานส่งเสริมวินัยและคุณธรรม

นางสำเริง แก้วอ่วม

งานระดับชั้น 

 นายศรัณยู บัณฑิโต

งานคณะสี

5. ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล 4. นายโดม คล้ายสังข์ 4. นายเดชาธร วิงกระโทก 4. นางสาวลัลน์ลลิต กันธิยะ

ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล

งานส่งเสริมประชาธิปไตร

นายโดม คล้ายสังข์

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

นายเดชาธร วิงกระโทก

งานดูแลรักษาความปลอดภัย

นางสาวลัลน์ลลิต กันธิยะ

งานเครือข่ายผู้ปกครอง

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo