Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

3. นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์

นางสาวพิมพ์ใจ      จันทร์ฤกษ์

ครู คศ.3 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                                   2. นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ                                   1. นายวรวิทย์ คล้ายกรุด (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

                               นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ                                       นายวรวิทย์ คล้ายกรุด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

8. นางสาวอรสา ยาฟู 6. นางพัชนีย์ คงเกิด 2. นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ 3. นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์

นางสาวอรสา ยาฟู

หัวหน้างานสำนักงาน

นางพัชนีย์ คงเกิด

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นายกฤษตยช     ทองธรรมชาติ

หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล

นางสาวพิมพ์ใจ   จันทร์ฤกษ์

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

 1. นางสาวพรวิภา ปานมาศ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) 20 8. นางสาวกุลชญา พิบูลย์ 4. นางสาวลัลน์ลลิต กันธิยะ

 นางสาวพรวิภา ปานมาศ

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวเบญจมาศ     สกุลแพทย์

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางสาวกุลชญา พิบูลย์

หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัฒกรรม

นางสาวลัลน์ลลิต กันธิยะ

หัวหน้างานแนะแนว

9. นางสาวปวีณา สุวรรณปักษ์ สุนิสา 1. นายถวิล จัทร์คุ้ม (หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒน์) ศรณย

นางสาวปวีณา สุวรรณปักษ์

หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวสุณิสา   สุขแช่ม

หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศ

นายถวิล จันทร์คุ้ม

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศรัณยู       บัณฑิโต

หัวหน้างานรับนักเรียน

natthasiri DSC 0218 4. นางสาวกัลยา หงษ์ทอง 6. นางสาวรุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์

นางสาวณัฐาศิริ  สุวรรณกลาง

หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

งสาวกวิสรา    ชาลาภคำ

หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นส.กัลยา หงษ์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้

นางสาวรุ่งนิรันดร์   คัดชารัตน์

หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

53 สิริวรรณ 4. นางสาวกัลยา หงษ์ทอง วรวิทย์ 7. นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม

นางสาวสิริวรรณ       อ่วมศรี

หัวหน้างานสาระการเรียนรู้

นางสาวกัลยา     หงษ์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรณเพิ่มเวลารู้

นายวรวิทย์   คล้ายกรุด

หัวหน้าโครงการ STEM

นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม

หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

1. นายถวิล จัทร์คุ้ม (หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒน์) กมล 11. นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน  5. ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล 

นายถวิล จัทร์คุ้ม

หัวหน้าโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

นายกมล      กลมกล่อม

หัวหน้าโครงการโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง

นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน 

งานตารางสอน

 นายวิทยานันท์ สิทธิสมบูรณ์

กิจกรรมลูกเสือ

4. นายเดชาธร วิงกระโทก 5. นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า 1. นางสาวทิพวรรณ เกตุศิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) 6. นางสาวนันท์นภัส คำทองสุข

นายเดชาธร วิงกระโทก

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นส.เบญญาพร ศรีจันทร์หล้า

กิจกรรมชุมนุม

นส.ทิพวรรณ เกตุศิริ

งานเสริมสร้างรายได้

นางสาวนันท์นภัส คำทองสุข

งานประเมินผลโครงการ

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง