Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

12

นางสาวพิมพ์ใจ      จันทร์ฤกษ์

ครู คศ.3 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ระพีพรรณ 2

นางสาวระพีพรรณ     เพิ่มประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

IMG 8545 IMG 8517 16 12

นางสาวเกษรินทร์      ไทยแก้ว

หัวหน้างานสำนักงาน

นางสาวทิพวรรณ    เกตุศิริ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นายกฤษตยช     ทองธรรมชาติ

หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล

นางสาวพิมพ์ใจ      จันทร์ฤกษ์

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

IMG 8615 20 IMG 8623 IMG 8511

นางสาวสิริพรรณพร     แก่นเพ็ชร์

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวเบญจมาศ     สกุลแพทย์

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นายวิรุธ      ยังมีสุข

หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัฒกรรม

นางกมลทิพย์    ทวีชัยนุกูลกิจ

หัวหน้างานแนะแนน

กิตติ สุนิสา IMG 8508 ศรณย

นายกิตติ    สุจิรธรรม

หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวสุณิสา    สุขแช่ม

หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศ

นายถวิล       จันทร์คุ้ม

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศรัณยู       บัณฑิโต

หัวหน้างานรับนักเรียน

ณัฐาศิริ DSC 0218 IMG 8492 46 รุ่งนิรันร์

นางสาวณัฐาศิริ      ดอกนารี

หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

นางสาวกวิสรา    ชาลาภคำ

หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวกัลยา     หงษ์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้

นางสาวรุ่งนิรันดร์      คัดชารัตน์

หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

53 สิริวรรณ IMG 8492 วรวิทย์ ระพีพรรณ 2

นางสาวสิริวรรณ       อ่วมศรี

หัวหน้างานสาระการเรียนรู้

นางสาวกัลยา     หงษ์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรณเพิ่มเวลารู้

นายวรวิทย์      คล้ายกรุด

หัวหน้าโครงการ STEM

นายสาวระพีพรรณ     เพิ่มประเสริฐ

หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

6 กมล    

นางสาววิไล       ขวัญแก้ว

หัวหน้าโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

นายกมล      กลมกล่อม

หัวหน้าโครงการโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง

   

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo