Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

12

นางสาวพิมพ์ใจ      จันทร์ฤกษ์

ครู คศ.3 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

16 วรวิทย์

               นายกฤษตยช     ทองธรรมชาติ

     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                นายวรวิทย์      คล้ายกรุด

         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

IMG 8545 IMG 8517 16 12

นส. เกษรินทร์    ไทยแก้ว

หัวหน้างานสำนักงาน

นส. ทิพวรรณ    เกตุศิริ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นายกฤษตยช     ทองธรรมชาติ

หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล

นส. พิมพ์ใจ      จันทร์ฤกษ์

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

IMG 8615 20 อภิวัฒน์ ประทุมวัน ลัลลิต

นส.สิริพรรณพรแก่นเพ็ชร์

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นส.เบญจมาศ  สกุลแพทย์

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นายอภิวัฒน์  ประทุมรัตน์

หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัฒกรรม

นส.ลัลน์ลิต   กันธิยะ

หัวหน้างานแนะแนน

  สุนิสา IMG 8508 ศรณย

หัวหน้างานห้องสมุด

นส.สุณิสา    สุขแช่ม

หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศ

นายถวิล  จันทร์คุ้ม

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศรัณยู       บัณฑิโต

หัวหน้างานรับนักเรียน

ณัฐาศิริ DSC 0218 IMG 8492 46 รุ่งนิรันร์

นส.ณัฐาศิริ  สัวรรณกลาง

หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

นส.กวิสรา    ชาลาภคำ

หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นส.กัลยา หงษ์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้

นส.รุ่งนิรันดร์      คัดชารัตน์

หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

53 สิริวรรณ IMG 8492 วรวิทย์  

นางสาวสิริวรรณ       อ่วมศรี

หัวหน้างานสาระการเรียนรู้

นางสาวกัลยา     หงษ์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรณเพิ่มเวลารู้

นายวรวิทย์   คล้ายกรุด

หัวหน้าโครงการ STEM

 

หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

IMG 8623 กมล    

นายวิรุธ    ยังมีสุข

หัวหน้าโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

นายกมล      กลมกล่อม

หัวหน้าโครงการโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง

   

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo