Get Adobe Flash player

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

12

นางสาวพิมพ์ใจ      จันทร์ฤกษ์

ครู คศ.3 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                                   2. นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ                                   1. นายวรวิทย์ คล้ายกรุด (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

                               นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ                                       นายวรวิทย์ คล้ายกรุด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

8. นางสาวอรสา ยาฟู 6. นางพัชนีย์ คงเกิด 16 12

นางสาวอรสา ยาฟู

หัวหน้างานสำนักงาน

นางพัชนีย์ คงเกิด

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นายกฤษตยช     ทองธรรมชาติ

หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล

นางสาวพิมพ์ใจ      จันทร์ฤกษ์

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

 1. นางสาวพรวิภา ปานมาศ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) 20 8. นางสาวกุลชญา พิบูลย์ 4. นางสาวลัลน์ลลิต กันธิยะ

 นางสาวพรวิภา ปานมาศ

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวเบญจมาศ     สกุลแพทย์

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

นางสาวกุลชญา พิบูลย์

หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัฒกรรม

นางสาวลัลน์ลลิต กันธิยะ

หัวหน้างานแนะแนน

9. นางสาวปวีณา สุวรรณปักษ์ สุนิสา IMG 8508 ศรณย

นางสาวปวีณา สุวรรณปักษ์

หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวสุณิสา   สุขแช่ม

หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศ

นายถวิล จันทร์คุ้ม

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศรัณยู       บัณฑิโต

หัวหน้างานรับนักเรียน

ณัฐาศิริ DSC 0218 IMG 8492 46 รุ่งนิรันร์

นางสาวณัฐาศิริ  สุวรรณกลาง

หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

งสาวกวิสรา    ชาลาภคำ

หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นส.กัลยา หงษ์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรมเพิ่มเวลารู้

นางสาวรุ่งนิรันดร์   คัดชารัตน์

หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

53 สิริวรรณ IMG 8492 วรวิทย์ 7. นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม

นางสาวสิริวรรณ       อ่วมศรี

หัวหน้างานสาระการเรียนรู้

นางสาวกัลยา     หงษ์ทอง

หัวหน้างานกิจกรรณเพิ่มเวลารู้

นายวรวิทย์   คล้ายกรุด

หัวหน้าโครงการ STEM

นางสาวปนัดดา ดีแจ่ม

หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

1. นายถวิล จัทร์คุ้ม (หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒน์) กมล 11. นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน  5. ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล 

นายถวิล จัทร์คุ้ม

หัวหน้าโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

นายกมล      กลมกล่อม

หัวหน้าโครงการโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง

นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน 

งานตารางสอน

 นายวิทยานันท์ สิทธิสมบูรณ์

กิจกรรมลูกเสือ

4. นายเดชาธร วิงกระโทก 5. นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า 1. นางสาวทิพวรรณ เกตุศิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระ) 6. นางสาวนันท์นภัส คำทองสุข

นายเดชาธร วิงกระโทก

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นส.เบญญาพร ศรีจันทร์หล้า

กิจกรรมชุมนุม

นส.ทิพวรรณ เกตุศิริ

งานเสริมสร้างรายได้

นางสาวนันท์นภัส คำทองสุข

งานประเมินผลโครงการ

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo