Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 วรวิทย์

นายวรวิทย์       คล้ายกรุด

หัวหน้ากลุ่มสาระ


IMG 8515
 โสภาพรรณ  IMG 8545  IMG 8492

นางสาวลำภู     นาคทอง

ครู คศ. 1

นางโสภาพรรณ     ชะอุ่ม

ครู คศ. 1

นางสาวเกษรินทร์     ไทยแก้ว

ครู คศ. 1

นางสาวกัลยา      หงษ์ทอง

ครู คศ. 1

IMG 8499   กวิสรา  9. นางสาวหทัยชนก  อินทุเกตุ
 8. นางสาวกุลชญา  พิบูลย์

นางสาวกนกวรรณ     เหล่วพงศ์ประเสิรฐ

ครู คศ. 1

นางสาวกวิสรา     ชาลาภคำ

ครู คศ. 1

นางสาวขวัญหทัย      อ้นฟัก

ครูผู้ช่วย 

 นางสาวกุลชญา พิบูลย์

ครู คศ. 1

 10. นางสาวสุดาพร  ภูจอม      

 นางสาวสุดาพร ภูจอม

ครู ผู้ช่วย

 

 

 

 

 

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo