Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 math

อรสา

นางสาวอรสา      ยาฟู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 2. นายกฤษตยช  ทองธรรมชาติ  3. นางสาวพิมพ์ใจ  จันทร์ฤกษ์  18  DSC 0205

นายกฤษตยช      ทองธรรมชาติ

ครู คศ. 2

นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์

ครู คศ. 3

นางสาวนวมนล์    เจริญกุล

ครู คศ. 1

นางสาวนันท์นภัส       คำทองสุข

ครู คศ. 1

 20  1. นางสาวพรวิภา  ปานมาศ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)  อภิวัฒน์ ประทุมวัน  

นางสาวเบญจมาศ       สกุลแพทย์

ครู คศ. 1

นางสาวพรวิภา ปานมาศ

ครู คศ. 2

นายอภิวัฒน์        ประทุมวัน

ครู ค.ศ. 1

 
       

 

     

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง