Get Adobe Flash player

000

รองเปา

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย

  

thaiTEACHER62 242

   นางสาวธนุตรา    พละพึง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 TEACHER62 161  TEACHER62 337  TEACHER62 370  TEACHER62 343

นางสาวนริศรา       มั่นเขตวิทย์

ครู คศ.3

นางพัชนีย์ คงเกิด

ครู คศ. 3

 นางสาวรสริน  กล้าหาญ

ครู คศ. 1

นางสาวศิรินภา ทองธรรมชาติ

ครู คศ. 1

 TEACHER62 102  TEACHER62 293    

นางสาวจันทร์จิรา       สุขสิงห์

ครูผู้ช่วย

นายอภิสิทธิ์    ภูปา

อัตราจ้าง

 

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง