Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

English53 สิริวรรณ 

นางสาวสิริวรรณ     อวนศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 55 นุจรี สุนิสา  ศรณย 6. นางสาวชุติมา  ธีรปฏิสัมภิทา 

นางสาวนุจรี    พืชหมอ

ครู คศ.1

นางสาวสุณิสา     สุขแช่ม

ครู คศ. 1

นายศรัณยุ     บัณฑิโต

ครู คศ. 1

นางสาวชุติมา    ธีรปฏิสัมภิทา

ครู คศ. 1

 8. นางสาวเพ็ญศรี  ช่างเรือ  จินตนา  9. นางสาวปวีณา  สุวรรณปักษ์
ครูจีนใหม่

นางสาวเพ็ญศรี ช่างเรือ

ครู คศ. 1

นางสาวจินตนา     ร้อยศรี

ครู คศ. 1

นางสาวปวีณา สุวรรณปักษ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวดลฤดี        ชาญเชาว์

ครูผู้ช่วย

 orawan saovapak  พรยพร   

นางสาวอรวรรณ  สุขประเสริฐ

ครูผู้ช่วย 

นางสาวเสาวภาคย์  มหาพรหม

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิริยพร  โพธิภิรมย์

ครูผู้ช่วย

 

 

 

VDO แนะนำ โรงเรียน