Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

53 สิริวรรณ 

นางสาวสิริวรรณ     อวนศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 55 นุจรี  IMG 8491 ศรณย สุนิสา 

นางสาวนุจรี    พืชหมอ

ครู คศ.1

นางสาววิลาสินี     โชติมโนธรรม

ครู คศ. 3

นายศรัณยุ     บัณฑิโต

ครู คศ. 1

นางสาวสุณิสา     สุขแช่ม

ครู คศ. 1

 IMG 8497  จินตนา  กรองแก้ว
ครูจีนใหม่

นางสาวชุติมา    ธีรปฏิสัมภิทา

ครู คศ. 1

นางสาวจินตนา      จันศรีดา

ครู คศ. 1

นางสาวกรองแก้ว    ประยงค์หอม

ครู คศ. 1

นางสาวดลฤดี        ชาญเชาว์

ครูผู้ช่วย

   ปวีณา สุวรรณปักษ์    
 

นางสาวปวีณา      สุวรรณปักษ์

ครูผู้ช่วย

   

 

 

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo