Get Adobe Flash player

000

รองเปา

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

    social
    TEACHER62 429

นางสาวปนัดดา      ดีแจ่ม

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 TEACHER62 456  TEACHER62 513  TEACHER62 447  TEACHER62 487

นางสาวสุพิชญา  เกตุศิริ

ครู คศ. 2

นายวิทยานันท์  สิทธิสมบูรณ์

ครู คศ. 1   

นายก้าวกรณ์    สุขเสงี่ยมกุล

ครู คศ. 1

นายฉัตรเพชร เทพารักษ์

ครู คศ. 1

TEACHER62 92 TEACHER62 437  TEACHER62 421 TEACHER62 424

นางสาวอัญชลี      สังฆะมณี

ครู คศ. 1

นายวชิระ       สุหัตถาพร

ครู คศ. 1

นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร

ครู คศ. 1

นางสาววิไลพร  สังวร

ครูผู้ช่วย 

   TEACHER62 269  
 

นายยุทธภูมิ  โพธิ์ศรี

ครูอัตราจ้าง

 

 

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง