Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

    socialยีน
    

นางสาวชมชนก   เสริมพงศ์วิบูลย์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 5. ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์  สุวรรณปาล  วิทยานันท์  1. นางสาวทิพวรรณ  เกตุศิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)  ก้าวกร

ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์    สุวรรณปาล

ครู คศ. 1

นายวิทยานันท์  สิทธิสมบูรณ์

ครู คศ. 1   

นางสาวทิพวรรณ เกตุศิริ

ครู คศ. 1

นายก้าวกรณ์    สุขเสงี่ยมกุล

ครู คศ. 1

 9. นายฉัตรเพชร  เทพารักษ์  IMG 8556  ปนัดดา
 วชิระ สุหัตถาพร

นายฉัตรเพชร เทพารักษ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวลภัสรดา       แน่ประโคน

ครูผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา      ดีแจ่ม

ครูผู้ช่วย

นายวชิระ       สุหัตถาพร

ครูผู้ช่วย

 อัญชลี สังฆะมณี 11. นายกัณณ์  พุ่มร่มไทร วไลพร   IMG 8521

นางสาวอัญชลี      สังฆะมณี

ครูผู้ช่วย

นายกัณณ์ พุ่มร่มไทร

ครู ผู้ช่วย

นางสาววิไลพร  สังวร

ครูผู้ช่วย 

นายยุทธภูมิ  โพธิ์ศรี

ครูอัตราจ้าง

 

 

VDO แนะนำ โรงเรียน