Get Adobe Flash player

กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ

กลุ่มสาระสุขศึกษา

    1. นายนัฐวัฒน์  เหียนขุนทด (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

  นายนัฐวัฒน์ เหียนขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 IMG 8613  IMG 8475  4. นายเดชาธร  วิงกระโทก 5. นางสาวสุมาลี นิลจันทร์ 

 นางสำเริง       แก้วอ่วม

ครู คศ. 3    

นางมณวลี      สุชาติพงษ์

 ครู คศ. 3

 

นายเดชาธร วิงกระโทก

ครู คศ. 1

นางสาวสุมาลี นิลจันทร์

ครู ผู้ช่วย

   38 ปิยะชาติ    
 

 

นายปิยะชาติ      เจริญสุข

ครูอัตราจ้าง

   

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง