Get Adobe Flash player

พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาผู้เรียน

    1. นายถวิล  จัทร์คุ้ม (หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒน์)

นายถวิล        จันทร์คุ้ม

หัวหน้ากลุ่ม    

 ลัลลิต  5. นางสาวเบญญาพร  ศรีจันทร์หล้า darunee   Tidarat

นางสาวลัลน์ลลิต      กันธิยะ

ครู คศ. 1

นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า

ครูผู้ช่วย 

นางสาวดรุณี  ศรีหล้า

ครูผู้ช่วย 

 

 นางสาวธิดารัตน์   ราศรี

ครูผู้ช่วย 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง