Get Adobe Flash player

000picD

Name D

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  :            : ความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์ :              : ลูกเหลืองดำ มีจิตอาสา

เอกลักษณ์  :            : เทคโนโลยีเด่น เน้นวิถีพอเพียง

 

พันธกิจ :                 1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถคู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  3. พัฒนานักเรียนและบุคลากรโดยใช้เทคโนโลยี

                  4. สืบสานความเป็นไทยและประสานสัมพันธ์กับชุมชน

 

เป้าประสงค์:           1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

                                2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล

                       3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถคู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                  4. ผู้เรียนและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

                                5. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย             

                                   

ยุทธศาสตร์   :        1.การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล

2.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

3. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถคู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. การพัฒนาผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

                               5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง