Get Adobe Flash player

000

รองเปา

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

1 นายผ่อง อนันตกุล พ.ศ. 2494 – 2507
2 นายจรัญ ดาบโกไสย พ.ศ. 2507 – 2518
3 นายนพคุณ ทรงชาติ พ.ศ. 2518 – 2523
4 นายจรรยา มานิตกุล พ.ศ. 2523 – 2525
5 นายสนอง มณีภาค พ.ศ. 2525 – 2530
6 นายสุชีวิน โสภณพันธ์ พ.ศ. 2530 – 2531
7 นายปรีชา สนแจ้ง พ.ศ. 2531 – 2534
8 นายสมพงษ์ ปุยพลทัน พ.ศ. 2534 – 2537
9 นายจารึก อะยะวงษ์ พ.ศ. 2537 – 2541
10 นายวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยา พ.ศ. 2541 – 2544
11 นางกัลยาณีย์ สินสกุล พ.ศ. 2544 – 2551
12 นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง พ.ศ. 2551 – 2554
13 นายชาญพงษ์วิช คันศรวิศิษฐ์ พ.ศ. 2554 – 2556
14 นางสคราญจิต ศริญญามาศ พ.ศ. 2556 – 2559
narong

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์

ประจวบวัน

พ.ศ. 2559 – 2561

po222 นายวัชราบูรณ์ บุญชู พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง