Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การแข่งขันกีฬาเบญจสิริเกม ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560

mtt146


วันที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สหวิทยาเขตเบญจสิริ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดพร้อมกับผู้อำนวยการในสหวิทยาเขตเบญจสิริทั้งหมด 6 โรงเรียน มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆของนักเรียน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 และกิจกรรมการแข่งขันอื่นๆในวันเสาร์ ที่ 2 ธ.ค. 2560 เวลา 7.00-16.00 น. ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้

ภาพกิจกรรมคลิก

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline