Get Adobe Flash player

000picD

Name D

งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

mtt147

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในวันงานมีพิธีมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อครูตัวอย่างและพ่อตัวอย่างของแต่ละห้องเรียน พร้อมทั้งตัวแทนพ่อตัวอย่างและตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึก ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mttline