Get Adobe Flash player

000picD

Name D

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

mtt165

วันที่ 5 มีนาคม 2561 งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเลือกคณะและสาขาวิชา ที่ตนถนัดและสนใจ และสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนได้ ตั้งแต่เวลา 12.30-16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mttline