Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

mtt173

วันที่ 1-16 เมษายน 2561 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง จะครบวาระ 80 ปี จึงได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีนโยบายให้นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 80 คน ที่นับถือศาสนาพุทธ ได้บรรพชาสามเณรเพื่อศึกษาธรรมะ เตรียมการสอบธรรมศึกษาในทุกปี เพื่อการสานสัมพันธ์ที่ดีของบวร “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline