Get Adobe Flash player

รับการประเมินคุณภาพภายใน

mtt175

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์ฤกษ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการกล่าวต้อนรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 2 เพื่อรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประกันคุณภาพภายใน ณ ห้องประชุมรัตนมงคลโมลี และห้องเกียรติยศ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนะ โรงเรียน