Get Adobe Flash player

กิจกรรมเวียนเทียน

mtt185

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันวิสาขบูชา โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร ครูประจำชั้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมเดินเวียนเทียนและฟังเทศน์จากพระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรมคลิก 

VDO แนะนะ โรงเรียน