Get Adobe Flash player

การสอบลีลาศ นักเรียนชั้น ม.6

mtt204

วันที่ 25 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมการสอบลีลาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน รายวิชา พ33201 พลศึกษา(ลีลาศ) โดยมีนายสมสมัย วงศ์ปถัมป์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู ร่วมเปิดฟลอร์ลีลาศ และช่วงท้ายของงาน ประธานมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีการเต้นลีลาศยอดเยี่ยม ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo