Get Adobe Flash player

งานแสดงมุทิตาจิต “กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ผูกพัน ชาวธาตุทอง”

mtt203

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ดำเนินการจัดกิจกรรม “กษิณาลัย ร้อยดวงใจ ผูกพัน ชาวธาตุทอง” ขึ้น ต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งหมด ๒ ท่าน ประกอบด้วย ครูสมสมัย วงศ์ปถัมภ์ และครูสิริกุล คงถาวร โดยมี อดีตผู้อำนวยการ วิกรม ณ อยุธยา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีมุทิตาจิต กิจกรรมในงาน มีพิธีมุทิตาจิตต่อครูผู้เกษียณจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ครูผู้เกษียณกล่าวความรู้สึก การแสดงรำอวยพร และการบรรเลงเพลงจากชมรมดนตรีไทยและดนตรีสากล ในส่วนกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงค่ำมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีการแสดงต่างๆ จากนักเรียนและคณะครู ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง และลานอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรม จากกล้องโรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo