Get Adobe Flash player

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

mtt232

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้สภานักเรียนแต่ละพรรคได้นำเสนอนโยบาย และจุดเน้นของพรรคตน พร้อมให้นักเรียนและบุคลากรตั้งคำถามถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้คณะครู และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนะ โรงเรียน