Get Adobe Flash player

000picD

Name D

เด็กโชว์พอร์ต

 mtt028 

กิจกรรมเด็กโชว์พอร์ต : Roadshow พัฒนาทักษะการทำ Portfolio โดยเว็บไซต์ “เด็กโชว์พอร์ต”

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ผู้เชี่ยวชาญจากเว็บไซต์ “เด็กโชว์พอร์ต” ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ Portfolio และแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาตัวตนและค้นพบศักยภาพในสิ่งที่ตนเองต้องการ อีกทั้งได้จัดการถ่ายทำ VDO ประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้ให้ข้อมูลและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของโรงเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนโดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนปลายและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง และลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน

 ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง