Get Adobe Flash player

000picD

Name D

จำอวดหน้าเวที ฉ่อยวรรณคดีไทย ในบทเรียนยุค ๔.๐

mtt030

กิจกรรม “จำอวดหน้าเวที ฉ่อยวรรณคดีไทย ในบทเรียนยุค ๔.๐”

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรม “จำอวดหน้าเวที ฉ่อยวรรณคดีไทย ในบทเรียนยุค ๔.๐” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนโดย นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มกำลังสามารถ รักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่า อีกทั้งสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

 วีดิทัศน์บันทึกการแสดงสดจำอวดหน้าเวที ฉ่อยวรรณคดีไทย ในบทเรียนยุค 4.0 

ภาพกิจกรรมคลิก

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง