Get Adobe Flash player

000picD

Name D

นักเรียนทุนเล่าเรียนภาษาอังกฤษต่อเนื่อง ๒ ปี

ักเรียนทุนเล่าเรียนภาษาอังกฤษต่อเนื่อง ๒ ปี เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร วันสำเร็จการศึกษา “โครงการ AUA English Access Microscholarship Program” Graduation day

mtt057

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยนายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้งานแนะแนว โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำนักเรียน จำนวน ๔ คน ได้แก่
๑. เด็กชายพชร จันทรโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ๒.เด็กหญิงแก้วตา อุทำกา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
๓.เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาขุมเหล็ก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
๔.เด็กชายสุฤทธิ์ วงศ์เสน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตรวันสำเร็จการศึกษา “โครงการ AUA English Access Microscholarship Program” ของสถาบันสอนภาษา AUA ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถานทูตสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินการเล่าเรียนภาษาอังกฤษต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๒ ปี เพื่อส่งเสริมทักษะ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้เต็มตามศักยภาพ เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนประสบการณ์นอกสถานที่ ณ สถานบันสอนภาษา AUA จามจุรีสแควร์ เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง