Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.๑-๓

mtt062

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ และ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมี นายวัชราบูรณ์ บุญชู เป็นประธานค่าย
และคณะวิทยากรประจำกอง ซึ่งดำเนินการโดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียน
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์ จ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม 1                           กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1

ภาพกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม 2

ภาพกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ม 3

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง