Get Adobe Flash player

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนา

001

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนา

รงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะงาน

         ดูแลและทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน ซ่อมบำรุงอาคารสิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียนที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และงานบริการทั้งภายในและกรณีพิเศษภายนอกโรงเรียน

คุณสมบัติทั่วไป

     ๑. เพศชาย อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี

     ๒. จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป

     ๓. ไม่มีโรคต้องห้ามร้ายแรง

     ๔. ไม่เคยต้องโทษอาญามาก่อน

     ๕. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบาช

     ๖. ไม่ดำรงตำแหน่งลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของของรัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

     ๗. มีความรู้ด้านช่างต่างๆ เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวน และสามารถช่อมบำรุงเครื่องมือช่าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

     ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน

     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     ๓. วุฒิการศึกษาและสำเนา

     ๔. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

     ๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล

อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้างและเวลาทำงาน

     ๑. อัตราค่าจ่าง  ๙,๘๐๐ บาท

     ๒. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่  วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

     ๓. เวลาการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่ ๐๕.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. 

ผู้ที่สนใจสมัคร   สามารถขอรับใบสมัครใด้ที่ กลุ่มมบริหารงาานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo