Get Adobe Flash player

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์

001

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์

        โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะงาน

         ติดตั้ง ซ่อม Server computer ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Lan & Wierless)  แก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ งานโปรแกรม Hardware computer

คุณสมบัติทั่วไป

     ๑. เพศชาย อายุ ๒๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

     ๒. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอิเล็กทรอนิกส์

     ๓. ไม่มีโรคต้องห้ามร้ายแรง

     ๔. ไม่เคยต้องโทษอาญามาก่อน

     ๕. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบาช

     ๖. มีความสามารถซ่อม ติดตั้ง ให้บริการระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     ๗. มีความสามารถในงาานด้านอิเล็กทรอนิกสื และการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     ๘. มีความสามารถพัฒนาตนเองได้ อดทนสูง ไม่เกี่ยงงาน สามารถทำงานเป็นทีม

หลักฐานการสมัคร

     ๑. สำเนาทะเบียนบ้าน

     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     ๓. วุฒิการศึกษาและสำเนา

     ๔. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

     ๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล

อัตราค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้างและเวลาทำงาน

     ๑. อัตราค่าจ่าง  ๑๓,๒๐๐ บาท

     ๒. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่  วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑  ถึง  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

     ๓. เวลาการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น. 

ผู้ที่สนใจสมัคร   สามารถขอรับใบสมัครใด้ที่ กลุ่มมบริหารงาานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวโหลดประกาศได้ที่นี้     icon new

line office mtt

Line_Official_MTT

Facebook Logo