Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนา

001

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

๑. ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว   นักพัฒนา   จำนวน ๒ ตำแหน่ง

๒. คุณสมบัติ

     ๒.๑ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

    ๒.๒ มีสัญชาติไทย

    ๒.๓ มีอายุระหว่าง ๒๔ ถึง ๔๕ ปี

    ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

    ๒.๕ สามารถปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาได้หรืออยู่เวรกลางคืน

    ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

    ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กรทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

    ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

    ๓.๑ มีความรู้ความสามารถด้านงานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน หรือช่างไฟฟ้า มีความรู้ด้านงานเกษตร ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    ๓.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. การรับสมัคร และสถานที่ติดต่อ

    ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

 

เอกสารประกอบ     

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง