Get Adobe Flash player

000picD

Name D

วันที่ 27 มกราคม 2560 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

001

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

                ด้วยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา มีคุณสมบัติดังนี้

๑.              ๑. คุณสมบัติทั่วไป

            ๑.๑ อายุ ๒๕ - ๓๕ ปี

            ๑.๒ ผู้ชาย ต้องผ่านการเกณ์ทหารแล้ว

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

     ๒.๑ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม. ๓

๒.๒ มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การโรเนียวและจัดทำรูปเล่ม เอกสาร

๒.๓ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ

๒.๓ มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบ อดทนและทุ่มเทในงานที่รับผิดชอบ

๒.๔ ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานเอกสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๓. ภาระงาน

๓.๑ จัดโรเนียวเอกสาร , ข้อสอบ , สิ่งพิมพ์ต่างๆ

๓.๒ จัดเรียงและเย็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

๓.๓ งานบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน

๓.๔ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. อัตราเงินเดือน

๔.๑ ค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๔.๒ ช่วงระหว่างทดลองงาน ( ๒ เดือน ) คิดเป็นรายวัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท

๔.๓ สัญญาแรก ๖ เดือน โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัตงาน เป็นเวลา ๓ เดือน สัญญาจ่างครั้งต่อไปครั้งละไม่เกิน ๑ ปี

๕. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๒ รูป

๕.๒ สำเนาใบประประกาศนียบัตร ๑ ฉบับ

๕.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน  ๑ ฉบับ

๕.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ

๕.๕ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล

๕.๖ ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานการเกณฑ์ทหาร ๑ ฉบับ

๖. การสมัคร

       ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นความจำนงได้ที่

                      กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ในเวลาราชการ  

                       ตั้งแต่  วันนี้   ถึง   ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ที่    ๐๒ - ๓๙๐ – ๒๕๔๓  ต่อ    ๑๑๖  กลุ่มบริหารงานบุคคล

line office mttline