Get Adobe Flash player

000picD

Name D

รวมเว็บไซต์สื่อการสอนครู

     รวมเว็บไซต์ครู
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. นางสาวนริศรา มั่นเขตวิทย์

ครูนริศรา     ม่่ันเขตวิทย์

2. นางสาวศศิตา อาจวงษ์

ครูศศิตา     อาจวงษ์

7. นางาสาวศิรินภา ทองธรรมชาติ

ครูศิรินภา ทองธรรมชาติ

   

 
         
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      

 2. นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ

 ครูกฤษติยช    ทองธรรมชาต

8. นางสาวอรสา ยาฟู

 ครูอรสา   ยาฟู

 11. นายอภิวัฒน์ ประทุมวัน

ครูอภิวัฒน์    ประทุมวัน 

 9. นางสาวอาภาพร ไพรพนม

ครูอาภาพร    ไพรพนม 

 10. นางสาวยลดา โอษฐงาม

 ครูยลดา    โอษฐงาม

         
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
         
         
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 3. นางสาวสุนิสา สุขแช่ม

ครูสุณิสา    สุขแช่ม

 orawan

ครูอรวรรณ   สุขประเสริฐ

 saovapak

ครูเสาวภาคย์     มหาพรหม

 IMG 8497

ครูชุติมา  ะีรปฏิสัมภิทา

 พรยพร

ครูพิริยพร    โพธิภิรมย์

         
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   

1. นางสาวทิพวรรณ เกตุศิริ (หัวหน้ากลุ่มสาระ)

ครูทิพวรรณ   เกติศิริ

 4. นายก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล

ครูก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล

 8. นายวชิระ สุหัตถากร

ครูวชิระ    สุหัตถาพร

 วไลพร

ครูวิไลพร     สังวร

 

         
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 6. นายวิรุธ ยังมีสุข

ครูวิรุธ    ยังมีสุข

 2. นางสาวรุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์

ครูรุ่งนิรันดร์   คัดชารัตน์

 9. นางสาววรรณรัตน์ คงแดง

ครูวรรณรัตน์    คงแดง

 DSC 4160

ครูกชแก้ว   อาจารีย์

 7. นางพรสุดา คนตรง

ครูพรสุดา    คนตรง

 วงสวสด

ครูวงสวัสดิ์    สิทธิวงศ์

       
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา  

 มทนา

ครูมัทนา     สมโภชน์

IMG 8489

ครูวนิชา     พฤกษากร

 DSC 4156

ครูอภิเชษฐ์    มหาภาส

   
         
    กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา  

 4. นายเดชาธร วิงกระโทก

ครูเดชาธร   วิงกระโทก

 5. นางสาวสุมาลี นิลจันทร์

ครูสุมาลี   นิลจันทร์

     
         
    กลุ่มพัฒนาผู้เรียน  

 5. นางสาวเบญญาพร ศรีจันทร์หล้า

ครูเบญญาพร   ศรีจันทร์หล้า

 darunee

ครูดรุณี    ศรีหล้า

 Tidarat

ครูธิดารัตน์    ราศรี

 ลัลลิต

ครูลัลน์ลลิต    กันธิยะ

 
         

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง