Get Adobe Flash player

000picD

Name D

Download

download

กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ

 

ข้อมูลประกอบการเสนอ กิจกรรม โครงการ ปีงบประมาณ 2564

 

 1. แบบขอจัดซื้อพัสดุ  icon new  

 2. แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564   icon new

 3. ข้อมูลประกอบในการเขียนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564   icon new

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ

         โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

        โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

      งานทะเบียนและวัดผล 

 1. แบบฟอร์มการออกข้อสอบ  ประจำปีการศึกษา 2559   

2. แบบฟอร์มบันทึกการออกข้อสอบ   

3.  โปรแกรม Bookmark 2551 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป

      งานกิจการนักเรียน

 1. คู่มือการใช้งานระบบ Student Caer Solution  สำหรับโรงเรียน 

2. คู่มือการใช้งานระบบ Student Caer Solution   ( SDQ )  สำหรับโรงเรียน  

 

 

กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง