Get Adobe Flash player

000picD

Name D

Download

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ข้อมูลประกอบการเสนอ กิจกรรม โครงการ ปีงบประมาณ 2562

1กลุ่มบริหารงบประมาณ

2. กลุ่มบริหารทั่วไป

3. กลุ่มบริหารวิชาการ

     3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ

     3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ฯ

     3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     3.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฯ

     3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ

     3.9 กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

     3.10 งานห้องสมุด

     3.11 งานหลักสูตรสถานศึกษา

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล

     4.1 งานบุคคล

      4.2 งานกิจการ

กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

งานเปิดบ้านธาตุทองนิทรรศน์ ( MTT Open House 2017 ) ประจำปีการศึกษา 2560

1. รายการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

       1.1 รายการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

       1.2 รายการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

       1.3 รายการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

       1.4 รายการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

       1.5 รายการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

       1.6 รายการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

       1.7 รายการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

       1.8 รายการการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       1.9 รายการการแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขัน "สปอร์ตแดนซ์" 

กลุ่มบริหารวิชาการ

      งานทะเบียนและวัดผล 

 1. แบบฟอร์มการออกข้อสอบ  ประจำปีการศึกษา 2559   icon new

2. แบบฟอร์มบันทึกการออกข้อสอบ   icon new

3.  โปรแกรม Bookmark 2551 icon new

 

กลุ่มบริหารทั่วไป

      งานกิจการนักเรียน

 1. คู่มือการใช้งานระบบ Student Caer Solution  สำหรับโรงเรียน icon new

2. คู่มือการใช้งานระบบ Student Caer Solution   ( SDQ )  สำหรับโรงเรียน icon new 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารบุคคล

FB mttline